Συστημά Βαθμονόμησης Ανεμοθώρακα

Συστημά Βαθμονόμησης Ανεμοθώρακα

Συστημά Βαθμονόμησης Ανεμοθώρακα

Διαθέτουμε σύστημα βαθμονόμησης για να επαναφέρoυμε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS: Advance Driver Assistance Systems) που βρίσκονται στον ανεμοθώρακα και χρειάζονται επαναρύθμιση μετά την αντικατάσταση του.
Η διάγνωση και η βαθμονόμηση γίνονται με υψηλής ακρίβειας εξοπλισμό, πίνακες μέτρησης και μόνο σε κλειστό και ελεγχόμενο χώρο εργασίας.

Φόρμα Επικοινωνίας